Archiwa tagu: ubezpieczenie przedsiębiorstwa

Ubezpieczenie Firmy

Pakiet dla firm to kompleksowa ochrona Twojego przedsiębiorstwa. Kompleksowe ubezpieczenie majątku firmy na jednej polisie. Zakres ochrony dopasowany w zależności od rodzaju działalności. Szeroki zakres usług assistance i pomocy prawnej, w tym także doradztwo podatkowe.  Wypełnij kalkulator ubezpieczenia firmy i sam oblicz składkę.

W TYM PAKIECIE MOŻESZ UBEZPIECZYĆ:

 • Majątek firmy od pożaru i innych zdarzeń losowych lub od wszelkiego ryzyka, a także od kradzieży z włamaniem lub rabunku, w tym także budynki, budowle, lokale należące do Ubezpieczającego wraz ze stałymi elementami wnętrz
 • Wartości pieniężne w miejscu ubezpieczenia i w transporcie
 • Towary w transporcie
 • Nakłady inwestycyjne w najmowanych lokalach
 • Maszyny, urządzenia, wyposażenie
 • Sprzęt elektroniczny stacjonarny i przenośny w miejscu ubezpieczenia oraz sprzęt elektroniczny przenośny poza miejscem ubezpieczenia, od wszelkiego ryzyka
 • Mienie osobiste pracowników i mienie osób trzecich
 • Środki obrotowe w transporcie
 • Pracowników od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)
 • Odpowiedzialność cywilną firmy (OC) z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia, w tym OC kontraktowe

DODATKOWO MOŻESZ OTRZYMAĆ:

 • doraźną pomoc specjalistów
 • usługi assistance
 • pomoc prawną, w tym doradztwo podatkowe

ZAKRES OCHRONY W PAKIECIE DLA FIRM OBEJMUJE:

Opcja obowiązkowa, jeśli chcesz skorzystać z pakietu dla Firm. Chroni majątek Firmy między innymi od pożaru, powodzi i gradu. Szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej wzbogacony o unikalne na rynku klauzule dodatkowe. Ubezpieczenie firmy link4 Szczecin

Mienie, które możesz ubezpieczyć to:

 • budynki i budowle należące do firmy,
 • nakłady inwestycyjne w najmowanym przez firmę lokalu (np.: ścianki działowe, okładziny ścian),
 • maszyny, urządzenia i wyposażenie firmy (np.: maszyny, komputery, meble),
 • środki obrotowe (np.: surowce i półprodukty używane do produkcji, towary do sprzedaży),
 • mienie osób trzecich (np. mienie przyjęte do wykonania usługi naprawy),
 • wartości pieniężne (np. gotówka w kasie),
 • mienie osobiste pracowników.

Masz do wyboru dwie możliwości:

1. Możesz ubezpieczyć majątek Firmy od nazwanych zdarzeń losowych Mienie objęte ubezpieczeniem będzie chronione wówczas od szkód spowodowanych zdarzeniami nazwanymi, czyli np. pożarem, uderzeniem pioruna, wybuchem, deszczem nawalnym, uderzeniem pojazdu, zalaniem, silnym wiatrem, gradem, powodzią, upadkiem drzew i budowli. Jakie dokładnie zdarzenia objęte są ochroną możesz sprawdzić w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

2. Możesz ubezpieczyć majątek Firmy od wszelkiego ryzyka Ochroną objęte są szkody powstałe w wyniku jakiegokolwiek nagłego i nieprzewidzianego zdarzenia losowego, o ile nie zostało ono wyłączone z odpowiedzialności ubezpieczyciela.

Ponadto możesz rozszerzyć ochronę ubezpieczenia o:

 • ubezpieczenie szyb od stłuczenia,
 • ubezpieczenie ryzyka przepięcia,
 • ubezpieczenie ryzyka rozmrożenia,
 • ubezpieczenie katastrofy budowlanej,
 • inne wskazane w OWU.
 • klauzulę ubezpieczenia kosztów stałych działalności i kosztów dodatkowych

Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunkiem

Oferta

Chroni majątek Twojej Firmy od kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji. Szeroki zakres ochrony z unikalnymi klauzulami.
Od kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji, możesz ubezpieczyć poniższe mienie:

 • nakłady inwestycyjne,
 • maszyny, urządzenia i wyposażenie (np.: maszyny, komputery, meble),
 • środki obrotowe (np.: surowce i półprodukty używane do produkcji, towary do sprzedaży),
 • mienie osób trzecich (np. mienie przyjęte do wykonania usługi naprawy),
 • wartości pieniężne (np.: gotówka w kasie lub transporcie do banku).

W przypadku szkody spowodowanej włamaniem, pokryjemy również koszty naprawy uszkodzonych lub zniszczonych zabezpieczeń lokalu.
Masz również możliwość rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej o dodatkowe klauzule:

 • klauzulę ubezpieczenia elementów stałych budynków i budowli oraz elementów reklamowych od ryzyka kradzieży i dewastacji

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszelkiego ryzyka

Oferta

Możesz ubezpieczyć poniższy sprzęt elektroniczny:

 • sprzęt elektroniczny stacjonarny lub przenośny w miejscu ubezpieczenia,
 • sprzęt medyczny,
 • aparatura pomiarowo-kontrolna,
 • sprzęt przenośny poza miejscem ubezpieczenia,
 • dane i wymienne nośniki danych.

Ważne: Sprzęt elektroniczny musi stanowić własność Twojej Firmy lub/i musi być wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej. Nie może też mieć więcej niż 7 lat (licząc od daty jego wytworzenia). Ochroną objęte są szkody rzeczowe, polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu sprzętu elektronicznego, w następstwie jakiegokolwiek nagłego i nieprzewidzianego zdarzenia losowego niezależnego od Twojej woli, o ile nie zostało ono wyłączone z odpowiedzialności ubezpieczyciela.
Możesz rozszerzyć ochronę ubezpieczeniową o dodatkowe klauzule, m.in. o:

 • ubezpieczenie sprzętu przenośnego od szkód spowodowanych przez upadek,
 • ubezpieczenie sprzętu przenośnego poza terenem Europy.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Oferta

Możesz ubezpieczyć poniższy sprzęt elektroniczny:

Ubezpieczamy odpowiedzialność cywilną z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia, na terenie Unii Europejskiej, Norwegii i Szwajcarii. Ochrona może zostać rozszerzona o dodatkowe klauzule.
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności, dostępne także bez zawierania umowy o ubezpieczenie majątku Firmy.
Ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialność cywilna za szkody osobowe lub szkody rzeczowe wyrządzone osobie trzeciej w związku z prowadzoną przez Ciebie działalnością gospodarczą lub posiadanym mieniem.
Odpowiedzialność cywilna obejmuje zarówno odpowiedzialność z tytułu czynów niedozwolonych (Odpowiedzialność cywilna deliktowa), jak i odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (Odpowiedzialność cywilna kontraktowa).
Jeżeli uznasz, że proponowany zakres ochrony jest dla Twojej działalności zbyt szeroki, możesz ograniczyć ochronę tylko do szkód wyrządzonych czynem niedozwolonym, co spowoduje także obniżenie składki.
Możesz również rozszerzyć ochronę ubezpieczeniową o dodatkowe klauzule:

 • OC za produkt,
 • OC pracodawcy,
 • OC za szkody w mieniu przyjętym w celu wykonania usługi,
 • inne klauzule dopasowane do rodzaju prowadzonej działalności wskazanych w OWU.

Ubezpieczenie środków obrotowych w transporcie

Oferta

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje mienie przewożone w transporcie własnym lub obcym od zdarzeń losowych. Ubezpieczenie działa tylko na terenie Polski.
Przedmiotem ubezpieczenia są fabrycznie nowe rzeczowe składniki majątku obrotowego, przewożone na terytorium Polski, z wyłączeniem przewozów dokonywanych w obrębie tej samej nieruchomości.

Odpowiadamy za szkody spowodowane następującymi zdarzeniami:

Ubezpieczamy odpowiedzialność cywilną z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia, na terenie Unii Europejskiej, Norwegii i Szwajcarii. Ochr

 • pożar
 • uderzenie pioruna
 • wybuch
 • upadek statku powietrznego
 • deszcz nawalny
 • uderzenie pojazdu
 • silny wiatr
 • śnieg
 • lawina
 • grad
 • powódź
 • osunięcie lub zapadanie się ziemi
 • trzęsienie ziemi
 • upadek drzew i budowli
 • wypadek środka transportu

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje transport mienia na całej trasie przewozu i uwzględnia czynności takie jak przewóz, załadunek i rozładunek.
Dodatkowo możesz rozszerzyć zakres ochrony ubezpieczeniowej o:

 • szkody spowodowane przez kradzież z włamaniem,
 • szkody spowodowane przez kradzież z włamaniem z jednoczesnym zaborem środka transportu, w którym przewożono towar.

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

Oferta

Ty decydujesz o zakresie ubezpieczenia, a my chronimy Twoich pracowników.

 • Chronimy Twoich pracowników.
 • Ty decydujesz o zakresie ubezpieczenia.
 • Sam ustalasz sumę ubezpieczenia.

Ubezpieczamy trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków doznanych przez pracowników Twojej Firmy.
Umowę możesz zawrzeć w zakresie pełnym lub ograniczonym:

 • Zakres pełny dotyczy świadczeń, związanych z nieszczęśliwymi wypadkami, które mogą przydarzyć się Twojemu pracownikowi nie tylko przy wykonywaniu czynności zawodowych, ale również podczas drogi do lub z pracy, oraz w życiu prywatnym – 24 godziny na dobę, gdziekolwiek by nie był na świecie.
 • Zakres ograniczony to ochrona ubezpieczeniowa odpowiadająca na nieszczęśliwe wypadki pracownika przy wykonywaniu czynności zawodowych na całym świecie w tym podczas drogi z pracy lub do pracy.

Usługi Assistance

Oferta

Ochrona Twojego majątku i pomoc w rozwiązaniu problemów pod okiem specjalistów. Organizujemy i pokrywamy koszty usług assistance. Dodajemy dostęp do wielu fachowców.

Usługi Assistance to część ubezpieczenia Twojego majątku. Dzięki nim uzyskasz pomoc w zachowaniu ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa w razie poważnych problemów. Przede wszystkim zorganizujemy i pokryjemy koszty dojazdu oraz robocizny specjalisty odpowiedniego ze względu na rodzaj szkody.
Świadczymy pomoc w następujących zakresach:

 • assistance biurowy (np. ślusarz, hydraulik, elektryk, dekarz, murarz)
 • assistance medyczny (np. wizyta lekarza pierwszego kontaktu)
 • assistance rehabilitacyjny (np. dostawa leków i sprzętu medyczno-rehabilitacyjnego)

Jeżeli musisz zabezpieczyć ocalałe mienie z powodów losowych lub kradzieży z włamaniem, również się nim zajmiemy: obejmiemy dozór lub zorganizujemy jego transport w bezpieczne miejsce.

Pomoc prawna

Oferta

Profesjonalne doradztwo prawne dla Twojej Firmy:

 • Porady prawne udzielane wyłącznie przed adwokatów i radców prawnych.
 • Doradztwo podatkowe.

Potrzebujesz pomocy prawnej? Otrzymasz ją w ramach naszej umowy!

 • Telefoniczna porada prawna – o ile to możliwe – problem prawny będzie rozwiązany na bieżąco podczas rozmowy telefonicznej w drodze Porady prawnej.
 • Opracowanie pism i dokumentów.
 • Doradztwo podatkowe np. przedstawienie najkorzystniejszych sposobów rozwiązania problemu.
 • Pieczęć prewencyjna (narzędzie dyscyplinujące kontrahentów Twojej Firmy do terminowego regulowania zobowiązań).